Τοπογραφικές Εργασίες

Τα σύγχρονα τοπογραφικά όργανα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την πείρα, εγγυώνται εργασίες υψηλής ακρίβειας.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε για οικόπεδα, γήπεδα, κτίσματα, περιβάλλοντα χώρο περιλαμβάνουν:

  • Αποτυπώσεις (οριζοντιογραφικές και υψομετρικές)
  • Χαράξεις-οριοθετήσεις
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ΄87) για συμβόλαια, αυθαίρετα, εγκρίσεις Δασαρχείου, ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Οριζόντιες ιδιοκτησίες
  • Οικοπεδοποιήσεις

Επιπλέον, εκτελούνται κάθε είδους τοπογραφικές εργασίες για:

  • Κυκλοφοριάκες συνδέσεις – κόμβους
  • Χαρακτηρισμό ρέματος
  • Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας