Στατικές & Γεωτεχνικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

Εκπονούνται στατικές και αντισεισμικές μελέτες με τεχνικοοιονομικά κριτήρια, με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς (Ευρωκώδικες, ΚΑΝονισμός ΕΠΕμβάσεων) και με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Αναλαμβάνονται μελέτες κατασκευών:

 • από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • με μεταλλικό σκελετό
 • ελαφριές κατασκευές (λεπτότοιχα – διατομές ψυχρής έλασης)

Συγκεκριμένα, οι μελέτες αφορούν σε:

 • νέες και  υφιστάμενες κατασκευές
 • προσθήκη καθ’ύψος ή κατ’επέκταση
 • έλεγχο αποτίμησης στατικής επάρκειας (βεβαιώσεις τρωτότητας)
 • προτάσεις για ενισχύσεις και βελτιώσεις υφισταμένων κατασκευών (ΚΑΝΕΠΕ)

Γεωτεχνικές μελέτες

Εκπονούνται εδαφοτεχνικές μελέτες και μελέτες ειδικών θεμελιώσεων για κατασκευές κτιρίων και έργων υποδομής (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, κλπ). Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση σύγχρονους κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής.

Ειδικότερα, οι μελέτες αφορούν σε:

 • έλεγχο αντοχής εδάφους
 • έλεγχο κατολίσθησης πρανών
 • διαστασιολόγηση εξειδικευμένων θεμελιώσεων σε προβληματικά εδάφη (επιφανειακές ή βαθιές θεμελιώσεις με πασσάλους)
 • διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης