Λοιπές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ακινήτων

  • Εκτιμήσεις Ακινήτων – Πιστοποιήσεις – Προύπολογισμοί
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις
  • Τοπογραφικά με συντεταγμένες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Ακίνητα
  • Προτάσεις για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας – βιοκλιματικός σχεδιασμός

Τακτοποίηση αυθαιρέτων:

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν.4014/2011:

  • δήλωση αυθαιρέτου (έλεγχος, αποτύπωση, υπολογισμός προστίμου)
  • διεκπεραίωση β΄ φάσης (αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ΄87, βεβαίωση σεισμικής τρωτότητας, βεβαίωση μηχανολογικών όπου απαιτείται)